Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Papirus" - Justyna Rezmer z siedzibą w Świeciu mojego adresu e-mail dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego dostępnego

w domenie www.skleppapirus.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży w ramach zawieranych umów na odległość oraz jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.skleppapirus.pl

Na niniejszy Regulamin składają się dwie części:

A. Dotycząca elektronicznego świadczenia usług w ramach prowadzonego sklepu internetowego w domenie www.skleppapirus.pl.

B. Określająca ogólne warunki sprzedaży produktów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego,  których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Spis treści, część A:

1. Informacje ogólne.

2.Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

3.Umowa prowadzenia konta w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną.

4.Usługa polegająca na zawarciu umownykupna-sprzedaży w trybie online.

5.Subskrypcja biuletynu „Newsletter”.

6.Korygowanie i modyfikacja błędów we wprowadzanych danych.

7.Wypowiedzenie umowy w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną.

8.Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Punkt kontaktowy.

Spis treści, część B:

1.Postanowienia ogólne.

2.Sposoby składania zamówień.

3.Cena produktu.

4.Sposoby i terminy płatności.

5.Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

6.Odstąpienie od umowy oraz jego wyłączenia.

7.Procedura reklamacyjna produktów.

A.RĘKOJMIA ZA WADY

B.NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

8.Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

Mediacja,

Arbitraż – polubowne sądy konsumenckie,

Bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów,

Internetowy system rozstrzygania sporów - ODR.

9.Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

10.Informacje końcowe.

Ważne linki:

Nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

Nr 4 – wzór formularza reklamacyjnego - niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku)

Nr 5- wersja Regulaminu ogólnych warunków sprzedaży, obowiązująca do dnia 24 grudnia 2014 roku.
 

SŁOWNIK POJĘĆ

SPRZEDAWCA-  Papirus - Justyna Rezmer z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 15, 86-100 Świecie.

NIP: 559-125-11-61

Regon: 092495174

Dane kontaktowe:

tel: 52 33 33 680 / 52 33 33 682

e-mail: sklep@skleppapirus.pl

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

USŁUGODAWCA - Papirus - Justyna Rezmer z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 15, 86-100 Świecie.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą na prezentowane w sklepie internetowym produkty, określające w szczególności ich rodzaj oraz  liczbę.

STRONA INTERNETOWA - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.skleppapirus.pl.

SKLEP INTERNETOWY – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

KONSUMENT– zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

PRODUKT – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwana w dalszej części Regulaminu „nową ustawą”

 A

Elektroniczne świadczenie usług w ramach prowadzonego sklepu internetowego w domenie www.skleppapirus.pl

I. INFORMACJE ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego w domenie www.skleppapirus.pl

2.Na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

4.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a) zawieraniu w ramach prowadzonego sklepu internetowego umów online kupna-sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym produkty,

b) założeniu/prowadzeniu/usunięciu konta w sklepie internetowym,

c) przesyłaniu biuletynu „newsletter”

5. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

II.WARUNKI techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1.Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

- dostęp do komputera oraz innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,

-  posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


III.UMOWA prowadzenia konta w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną

1.Założenie konta w sklepie internetowym jest bezpłatne.

2.Aby założyć konto w sklepie internetowym należy wykonać następującą procedurę rejestracji:

- na stronie głównej sklepu internetowego, w prawym rogu, należy kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”

- następnie należy wpisać e-mail i hasło, które wymaga w kolejnym wyświetlonym polu potwierdzenia,

- na adres e-mail Usługobiorcy  przesłana zostanie informacja o założeniu konta.

3. Założenie konta w sklepie internetowym możliwe jest także w procesie składania zamówienia, po wybraniu prezentowanych w sklepie internetowym produktów.

4. Aby dokonać zakupu, o którym mowa w pkt. 3 należy kliknąć wybrany produkt, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi ikonami:

- przy pierwszej czynności należy podjąć decyzję o kontynuacji zakupów lub wcisnąć ikonę „Zamawiam”,

- w przypadku wybrania drugiej z opcji, należy także wskazać wybór  sposobu dostawy,

- złożenie zamówienia z jednoczesnym założeniem konta możliwe jest po kliknięciu ikony „zarejestruj się”,

- po wykonaniu tej czynności zostaje wyświetlony formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane:

v  Imię,

v  Nazwisko,

v  e-mail,

v  Hasło wraz z opcją jego potwierdzenia,

v  Dane adresowe ( ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),

- w kolejnym kroku wyświetlone zostaje podsumowanie zamówienia oraz informacja o przesłaniu na adres e-mail wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji,

- zakończenie procesu związanego ze złożeniem zamówienia finalizuje proces rejestracji konta w sklepie internetowym.

 IV.USŁUGA  polegająca na zawarciu umowy kupna-sprzedaży w trybie online

1.Klienci sklepu internetowego mają możliwość zawarcia umowy kupna - sprzedaży w trybie online za pomocą środków porozumiewania się dla odległość, stosując:

v formularze dostępne w sklepie internetowym w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną,

v pocztę e-mail,

v telefon.

2. W przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach narzędzi dostępnych w sklepie internetowym, należy wybrać interesujący klienta produkt, a następnie wcisnąć  checkbox „Do koszyka” .

3. Po naciśnięciu ikony zawierającej informację o pomyślnym umieszczeniu produktu „w koszyku”, należy dokonać wyboru opcji „kontynuuj zakupy” lub „złóż zamówienie”.

4. Kliknięcie checkboxa „złóż zamówienie” powoduje wyświetlenie przez system zamówionych produktów/u wraz z ceną, dostępne formy dostawy produktów wraz z kosztami, podsumowanie całości zamówienia.

5. Klikając checkbox „zamawiam” Usługobiorca dokonuje wyboru opcji wypełnienia danych kontaktowych niezbędnych dla realizacji umowy.

6. Opcja, o której mowa w pkt. 5 obejmuje:

- rejestrację i założenie konta (tryb opisany w rozdziale „UMOWA prowadzenia konta w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną”- pkt.4),

- wypełnienie formularza zamówienia, bez konieczności rejestracji, z następującymi danymi:

v  Imię,

v  Nazwisko,

v  e-mail,

v  Hasło wraz z opcją jego potwierdzenia,

v  Dane adresowe ( ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),

7. Procedura złożenia zamówienia zostaje zakończona z momentem podsumowania zamówienia, następnie kliknięcia checkboxa „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie przesłania na adres e-mail Usługobiorcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi jego składnikami oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

8. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna- sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.


9.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


 

V.SUBSKRYPCJA biuletynu „Newsletter”

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:

- w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

 „ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.skleppapirus.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu   e-mail dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa  z oświadczeniem:

„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.skleppapirus.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu   e-mail dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail o następującej treści:

„Ze strony naszego sklepu została wysłana prośba dodania tego adresu email do newslettera.

Aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:

http://www.skleppapirus.pl/pl/newsletter/sign/xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o aktualnych promocjach i nowościach.

Z prenumeraty newslettera naszego sklepu możesz zrezygnować w dowolnym czasie wpisując swój adres jeszcze raz na stronie sklepu”

3. Potwierdzenie linku powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów sklepu internetowego działającego w domenie www.skleppapirus.pl.

4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy w każdej dostępnej formie powoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”.

VI.KORYGOWANIE i modyfikacja błędów we wprowadzanych danych

1.Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Usługobiorcy, podany w formularzu zamówienia, zostaje przesłana wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, ze wskazaniem wszystkich istotnych składników umowy kupna-sprzedaży.

2.Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 1 można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy lub telefonicznie.

3.W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 1.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

 VII.WYPOWIEDZENIE umowy w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną

1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.


2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

3. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.


4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 VIII.REKLAMACJA w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

IX. PUNKT kontaktowy

 

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

 

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

 

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

 

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

 

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

B

Ogólne warunki sprzedaży produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego,  których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2.Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http:// www.skleppapirus.pl prowadzi sprzedaż artykułów biurowych, urządzeń biurowych, tuszy  i tonerów (materiałów eksploatacyjnych) oraz artykułów chemicznych.

3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym produktu a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

II.SPOSOBY składania zamówień

1.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym możliwe jest za pomocą formularza zamówienia, wyświetlanego po wybraniu interesującego klienta produktu, a także poprzez:

 • telefon, dzwoniąc pod numer 52/3333680,
 • faxem na numer 52/5620988,
 • e-mail, przesyłając treść zamówienia na adres: sklep@skleppapirus.pl

2.Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mogą złożyć zamówienie po zalogowaniu się do swojego panelu/profilu.

3. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

5. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji (adres dostawy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o:

 • interesującym klienta produkcie, jego ilości,
 • cenie towaru,
 • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów, cena, koszty dostawy, wybrany sposób płatności oraz dane klienta w tym adres dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.


10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@skleppapirus.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).


III. CENA produktu

1.Przy każdym produkcie, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2.Cena, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale: V niniejszego Regulaminu.

4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.

IV. SPOSOBY i terminy płatności

1.Za zakupione w sklepie internetowym produkty klient może dokonać wyboru płatności:

 • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: 12 1020 5040 0000 6902 0220 8197,
 • „za pobraniem”- gotówką przy odbiorze przesyłki,

2. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto, jest realizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z banku o dokonanym przelewie, ewentualnie przesłanej przez konsumenta informacji potwierdzającej dokonanie przelewu, np. e-mail.

3.W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

V.INFORMACJE związane z dostawą (sposoby, termin, koszty usług transportowych)

1. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

2.Dostawa produktów realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez klienta sposobu dostawy, zgodnie z poniżej zamieszczonym w tabeli cennikiem.

4.Towar dostarczamy:
Własnym transportem – na terenie Świecia, Chełmna i okolic.
Firmą kurierską – na terenie całego kraju (terytorium RP)
Koszty transportu (obliczane na podstawie wagi)

Rodzaj dostawy

Cena brutto

Przesyłka Poczta Polska do 0,35 kg

Płatność przelewem na konto

8,00 PLN

Przesyłka Poczta Polska 0,36-1 kg

Płatność przelewem na konto

15,00 PLN

Przesyłka Poczta Polska 1,01-2 kg

Płatność przelewem na konto

16,00 PLN

Przesyłka kurierska GLS do 10 kg

Płatność przelewem na konto

16,00 PLN

Przesyłka kurierska GLS 10,01-30 kg

Płatność przelewem na konto

17,50 PLN

Przesyłka kurierska GLS 30,01-60 kg

Płatność przelewem na konto

35 PLN

Przesyłka kurierska GLS 60,01-90 kg

Płatność przelewem na konto

52,50 PLN

Przesyłka kurierska GLS 90,01-120 kg

Płatność przelewem na konto

70 PLN

Przesyłka kurierska GLS 120,01-150 kg

Płatność przelewem na konto

87,50 PLN

Przesyłka kurierska GLS 150,01-180 kg

Płatność przelewem na konto

105 PLN

Przesyłka paletowa firmą spedycyjną

Płatność przelewem na konto

147,60 PLN

Przesyłka kurierska GLS

Płatność przy odbiorze (pobranie)

Dodatkowa opłata
5,00 PLN

Papirus: Świecie, Chełmno i okolice

Bezpłatnie

Powyższy cennik nie obejmuje kosztów dostawy produktów o niestandardowych gabarytach (np. tablic, flipchartów, itp.). Ceny transportu uzgadniane są w takiej sytuacji indywidualnie z klientem.
Nie realizujemy wysyłek następujących towarów (możliwy tylko odbiór osobisty): wymagających temperatury kontrolowanej, rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR.

5.Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach od 7.00-15.00. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbiorem osobistym.

6.Czas dostawy zamówionych produktów uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, przesyłki dostarczane są przez: Pocztę Polską 3-5 dni roboczych, paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 48 godzin, od momentu wydania ich przewoźnikowi.

  VI. ODSTĄPIENIE od umowy i jego wyłączenia

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

 Papirus - Justyna Rezmer

ul. Armii Krajowej 15,

86-100 Świecie

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@skleppapirus.pl

c) przy użyciu faksu pod numerem: (+48) 52 562 09 88

3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w siedzibie Sprzedawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1 pod adresem:

 Papirus - Justyna Rezmer

ul. Armii Krajowej 15,

86-100 Świecie

4. Konsument ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy (formularz)

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pokryte przez niego koszty transportu związane z dostarczeniem towaru,

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:

8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. PROCEDURA reklamacyjna produktów

A. Rękojmia za wady

1.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

8. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

 Papirus - Justyna Rezmer

ul. Armii Krajowej 15,

86-100 Świecie

b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

- pocztą elektroniczną na jeden ze wskazanych adresów e-mail:sklep@skleppapirus.pl

- faksem pod numerem: (+48) 52 562 09 88

9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:

 Papirus - Justyna Rezmer

ul. Armii Krajowej 15,

86-100 Świecie

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

B. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów przed dniem 25.12.2014)

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem, z tytułu niezgodności towaru z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu  z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki klientowi, termin ten biegnie na nowo  w razie wymiany reklamowanego produktu na nowy.

3. Żądaniami jakie może wysunąć klient w związku z reklamacją produktu są:

SEKWENCJA I – nieodpłatna naprawa albo wymiana na nowy,

SEKWENCJA II - w przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają klienta na znaczne niedogodności: obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.


4. Konsument traci uprawnienia określone w pkt 3. jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na: adres e-mailowy Sprzedawcy, korespondencyjnie lub faksem.

5. Zawiadomienie o którym mowa w pkt.4 powinno zawierać:

- imię i nazwisko klienta,

- rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega,

- zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego  z umową, zgodnie  z przewidzianymi sekwencjami określonymi  pkt.3.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób.
7. W przypadku niezgodności produktu z umową, roszczenia klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

8. Poniżej zamieszczony został wzór formularza reklamacyjnego, którym konsument może się posłużyć zawiadamiając Sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. (formularz)

 VIII. SĄDOWE i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2.Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

3. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. .mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW - ODR

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny  dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

             IX. Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy

1.Zgodnie z przyjętymi zasadami prawa międzyczasowego oraz regulacją wynikającą z przepisów nowej ustawy, do umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dacie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.Konsumentów, którzy zatem przystąpili do umowy ze Sprzedawcą, przed datą określoną  w pkt. 1 wiążą zapisy Regulaminu, obowiązujące w dacie złożenia zamówienia, a których treść wyznaczona była przepisami:

 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

3. Poniższy link zawiera tekst jednolity Regulaminu obowiązujący w dacie od 3 grudnia 2014 roku do 24 grudnia 2014 roku.(Regulamin)

4. Dla konsumentów oznacza to stosowanie dla zawartych z nimi umów sprzedaży, przed datą 25 grudnia 2014, przepisów w/w ustaw, w szczególności w zakresie reklamacji (niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową).

5. W przypadku umów, które zostały zawarte przed dniem 25 grudnia 2014 roku, w zakresie postępowania reklamacyjnego, kwestia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową podlega rygorom przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura reklamacyjna została opisana  w rozdziale VII. pkt B, niniejszego Regulaminu.

X. INFORMACJE końcowe

1.Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują, w szczególności, zastosowanie przepisy:


- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,


- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.4. Sprzedawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza prawo do wprowadzania zmian w zapisach przedmiotowego Regulaminu, należą do nich m.in.:

- nowelizacje przepisów ustaw mające wpływa na treść i sposób zawierania umów na odległość,

- zmiany szaty graficznej strony sklepu internetowego powodującej zmianę trybu świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

- zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

- zmiany wynikające m.in. z przekształceń, które wiążą się ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Zmiany, o których mowa w pkt. 4, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

6. Zmieniona treść Regulaminu, o której mowa w pkt. 4 zostanie opublikowana w formie tekstu jednolitego na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia.

7. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron. 

8. W przypadku Usługobiorców, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: http:www.skleppapirus.pl

Niniejszy Regulamin nie może być bez zgody Sprzedawcy/Usługodawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium